1. Home
  2. Tin tức
  3. Thử code màu nỗi bật trong bài viết
ihoan 10 tháng trước

Thử code màu nỗi bật trong bài viết

Thử hiển thị code trong bài viết

<div>
<select id="city">
<option value="" selected>Chọn tỉnh thành</option> 
</select>

<select id="district">
<option value="" selected>Chọn quận huyện</option>
</select>

<select id="ward">
<option value="" selected>Chọn phường xã</option>
</select>
</div>


<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/axios/0.21.1/axios.min.js"></script>
<script>
var citis = document.getElementById("city");
var districts = document.getElementById("district");
var wards = document.getElementById("ward");
var Parameter = {
url: "https://raw.githubusercontent.com/kenzouno1/DiaGioiHanhChinhVN/master/data.json", 
method: "GET", 
responseType: "application/json", 
};
var promise = axios(Parameter);
promise.then(function (result) {
renderCity(result.data);
});

function renderCity(data) {
for (const x of data) {
var opt = document.createElement('option');
opt.value = x.Name;
opt.text = x.Name;
opt.setAttribute('data-id', x.Id);
citis.options.add(opt);
}
citis.onchange = function () {
district.length = 1;
ward.length = 1;
if(this.options[this.selectedIndex].dataset.id != ""){
const result = data.filter(n => n.Id === this.options[this.selectedIndex].dataset.id);

for (const k of result[0].Districts) {
var opt = document.createElement('option');
opt.value = k.Name;
opt.text = k.Name;
opt.setAttribute('data-id', k.Id);
district.options.add(opt);
}
}
};
district.onchange = function () {
ward.length = 1;
const dataCity = data.filter((n) => n.Id === citis.options[citis.selectedIndex].dataset.id);
if (this.options[this.selectedIndex].dataset.id != "") {
const dataWards = dataCity[0].Districts.filter(n => n.Id === this.options[this.selectedIndex].dataset.id)[0].Wards;

for (const w of dataWards) {
var opt = document.createElement('option');
opt.value = w.Name;
opt.text = w.Name;
opt.setAttribute('data-id', w.Id);
wards.options.add(opt);
}
}
};
}
</script>

Code php

/ khai bao thong tin
function thongtin_meta_box()
{
add_meta_box( 'thong-tin', 'Địa chỉ nhà bạn', 'thongtin_output', 'post' );
}
add_action( 'add_meta_boxes', 'thongtin_meta_box' );

// khai báo callback
function thongtin_output( $post )
{
wp_nonce_field( 'save_thongtin', 'thongtin_nonce' );
$diachi = get_post_meta( $post->ID, '_diachi', true );
echo ('<input style="max-width:400px;width:100%;" type="text" id="diachi" name="diachi" value="'.esc_attr( $diachi ).'" />');
}

// Lưu dữ liệu và tạo nonce bảo mật
function thongtin_save( $post_id )
{
$thongtin_nonce = $_POST['thongtin_nonce'];
if( !isset( $thongtin_nonce ) ) {
return;
}
if( !wp_verify_nonce( $thongtin_nonce, 'save_thongtin' ) ) {
return;
}
$diachi = sanitize_text_field( $_POST['diachi'] );
update_post_meta( $post_id, '_diachi', $diachi );
}
add_action( 'save_post', 'thongtin_save' );
Đầu tháng này, tàu thăm dò sao Hoả Perseverance của NASA đã ghi lại được khoảnh khắc Nhật thực trên hành tinh này, khi mặt trăng Phobos trên quỹ đạo của nó đã băng ngang qua sao Hoả và Mặt trời trên cùng 1 đường thẳng. Sự kiện này diễn ra chỉ trong vòng 40 giây và đã được quay lại bởi hệ thống camera Mastcam-Z trang bị trên tàu. Có thể xem đây là Nhật thực 1 phần, bởi kích thước của mặt trăng này quá nhỏ để có thể che hoàn toàn Mặt trời.
1290 lượt xem | 1 bình luận

Đăng